Rejestracja

DROGI KLIENCIE,
Od zawsze dbamy o ochronę Twojej prywatności i stale podnosimy nasze zabezpieczenia i standardy. Jak już z
pewnością wiesz, od 25. maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady
(UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z powyższym wprowadziliśmy wymagane prawem zmiany.
Jednocześnie przypominamy, że zgody na przetwarzanie danych, które już udzieliłeś zachowują swoją ważność.
Jeżeli chcesz, nadal możesz wycofać je w dowolnym momencie!
Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz w informacjach podanych poniżej.
Informujemy, że głównym administratorem danych osobowych jest F.P. Kobra z siedzibą w Nowym Tomyslu , ul. Zbaszyńska 20/1.

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się w sprawie danych osobowych pod adresem email: grzegorz@kobra.poznan.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez FP Kobra. w szczególności:
1. Na podstawie zgody wyrażonej przez klienta (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w RODO*) w celu:
a. Przekazywania klientowi niezbędnych w procesie sprzedażowym informacji tj. regulaminu, cennika,
informacji o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, reklamacji
i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);
a. Marketingu bezpośredniego produktów u usług  FP Kobra
Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 1. Lit. b) niniejszej umowy może być realizowany przez  FP Kobra . za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail, oraz telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych tj. telefon.
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu F.P. Kobra (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f)
RODO*) w celu:
a. Marketingu produktów i usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
b. Organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów oraz innych akcji marketingowych;
c. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1. Dane osobowe zebrane i przetwarzane w celu zawarcia i wykonania procesu sprzedażowego (umowa
sprzedaży, dokumenty handlowe) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą
przechowywane przez okres trwania procesu sprzedażowego, a po jego zakończeniu przez okres
niezbędny do:
a. Posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji);
b. Wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych
lub rachunkowych);
c. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń leżących w interesie F.P. Kobra
1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług
F.P. Kobra na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu
wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (unsubskrypcja newslettera, prośba o usuniecie
danych osobowych z bazy);
1. Dane osobowe na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, informacji na temat ich przetwarzania oraz
informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2. Prawo do sprostowania swoich danych;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora;
4. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
6. Prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska;
7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ze względu na naruszenie RODO;
Prawa wymienione powyżej w punktach 1-6 można zrealizować m.in. przez kontakt pod adresem email:
grzegorz@kobra.poznan.pl
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane w imieniu TGL Poland Sp. z o.o.: firmy
transportowe i przewoźnicy : UPS, DHL, GLS
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Informacje o RODO i Twoich prawach w rozwinieciu.